Een veel gehoorde beweegreden om een werkkring te zoeken buiten de accountancy is een streven naar meer balans in werk – privé. In een onlangs gehouden enquête die ik stuurde naar accountants die de overstap naar het bedrijfsleven hebben gemaakt, worden meerdere redenen aangevoerd om een werkkring buiten de accountancy te gaan zoeken. Meer dan 40% van de respondenten voert de slechte verhouding balans – privé aan als belangrijke motivatie om uit de accountancy te stappen.

Accountants op zoek naar meer balans in werk – privé

Uit het accountancy beloningsonderzoek van 2016 blijkt dat het gevoel over de balans tussen werk en privé bij alle accountants, zowel op kleine, middelgrote, als grote kantoren over de hele linie weliswaar iets positiever is geworden de laatste jaren. Ongeveer 75% van de openbaar accountants op kantoren is meestal tevreden over de balans in werk – privé. Dat betekent echter dat 25% daar vaak niet tevreden over is, het meeste komt dat voor op de grote kantoren. Daar komt bij dat net als in vorige jaren vooral op de grote kantoren het meeste wordt overgewerkt en parttimers daar het minst vaak te vinden zijn (veelal ingegeven uit angst voor schade van de carrière).

Bij studenten bestaat er een opmerkelijk verschil tussen studenten in de AA- en RA-opleidingen. Van de eersten zegt bijna 85 procent (meestal) tevreden te zijn over de balans tussen werk en privé, bij RA-studenten is het goede balansgevoel met iets meer dan 65 procent veel minder positief. Dit wordt waarschijnlijk goeddeels veroorzaakt door het feit dat studenten in de RA-opleiding vaker bij grote kantoren werken, want ook hier geldt het negatieve verband ‘hoe groter het kantoor, hoe lager de tevredenheid’.

Werk – privé balans in de financiële sector

Uit een ander onderzoek naar beroepsziekten, uitgevoerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, onderdeel van het AMC, blijkt dat de meest gemelde psychische beroepsziekte overspannenheid is.

Ontegenzeggelijk is uit allerlei onderzoeken vast te stellen dat medewerkers in de financiële dienstverlening een hoge werkdruk ervaren. Inhoudelijke werkbelasting is daar een belangrijke oorzaak van. Een andere aanwijsbare reden is dat mensen in een werkomgeving werken die hen zoveel energie kost en die te verklaren is uit psychografische factoren, waardoor mensen dagelijks uitgeblust uit het werk thuiskomen.

Drijfveren

Interessant is om vast te stellen in hoeverre de ervaren werkdruk voortkomt uit inhoudelijke werkbelasting (zoals werkritme en overwerk) of uit psychografische factoren. Overwerk is duidelijk en objectief meetbaar en wordt veelal gecompenseerd met vrije dagen. Het goede nieuws is dat psychografische factoren, ofwel de zachte kenmerken, ook meetbaar zijn in de zin van innerlijke drijfveren, het team (de omgeving) en (aangepast) gedrag. Deze zachte factoren zijn inzichtelijk en concreet te maken met behulp van een drijfverentest.

Medewerkers in teams

In teamverband samenwerken is iets wat in bijna alle werksituaties van mensen gevraagd wordt. Logisch, want het bundelen van kennis en kwaliteiten kan mooie resultaten opleveren.

Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat een team bestaande uit mensen met aanvullende kwaliteiten en een positieve grondhouding, ook een goed team is. Een team heeft een eigen dynamiek waardoor soms onbedoeld en onverwacht het tegendeel van een optelsom van kwaliteiten, talenten en positieve energie ontstaat. Individuen die werken in een team reageren op hun omgeving met gedrag dat zij als effectief beschouwen. Dit wordt een frustrerende en energie vretende aangelegenheid als het ingezette gedrag sterk afwijkt van hun innerlijke drijfveren.

Bij de drijfverentest van RealDrives worden drijfveren en gedrag onderscheiden waarmee je inzicht verkrijgt in de manier waarop mensen zich aanpassen aan de omstandigheden. Deze testresultaten zijn zeer tastbaar en concreet. Zeker analytisch ingestelde financials herkennen zich daar in. Passen je persoonlijke drijfveren bij jouw werkomgeving en bij het team waarin je werkt? En in hoeverre pas je je gedrag aan om effectief te kunnen zijn? Met de concrete resultaten kun je duiden of je voorkeursdrijfveren overeenkomen met de factoren van je huidige werkplek, of waarom het werken in je huidige team je zoveel energie kost.